Mała Pożyczka Inwestycyjna

Oprocentowanie już  od 4,06 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

Pożyczka na START i na ROZWÓJ

Oprocentowanie już  od 0,44 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

KORZYŚCI

od 4,06% w skali roku

(oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres terminowej spłaty pożyczki)

 

0% prowizji

i dodatkowych kosztów

6 m-cy karencji

w spłacie
kapitału

6 m-cy

na rozliczenie pożyczki

100% na inwestycje

 *dodatkowe rozwiązania dla firm, które zostały dotknięte skutkami COVID-19

7 lat na spłatę pożyczki

możliwa wcześniejsza spłata

DLA KOGO?

oprocentowanie od 4,06 % dla

 • Start Up’ów (firm prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat),
 • Mikroprzedsiębiorstw,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

oprocentowanie od 5,06% dla

 • Przedsiębiorstw , które nie spełniają kryteriów przypisanych do oprocentowania 4,06%

dodatkowe rozwiązania dla firm

 • Zachowanie i/lub przywrócenie płynności finansowej w przypadku przedsiębiorstw dotkniętych, negatywnymi skutkami COVID-19

 • Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorstw, dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

 • Przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą i/lub oddziałem u/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego.

PARAMETRY POŻYCZKI

,,,

Kwota pożyczki
dla mikro i małych firm
min. 10 000,00 zł, max. 500 000,00 zł
Kwota pożyczki
dla średnich firm
min. 100 000,01 zł, max, 500 000,00 zł
Oprocentowanie
od 4,06%
 • Start up-y
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Inwestycje w  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji
 • Inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Oprocentowanie
od 5,06%
Pozostałe przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów
dla oprocentowania 5,06%
Rodzaj pożyczki:  100% na inwestycje i do 100% na obrót lub poprawę płynności (dla firm, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19)
Okres spłaty max. 84 m-ce (7 lat)

 

OFERTA

Min. kwota pożyczki: 10 tys. zł
Max. kwota pożyczki: 500 tys. zł
Wymagany wkład własny: min. 0% wartości całej inwestycji
Okres spłaty pożyczki: max. 84 miesięcy (7 lat)
Rodzaj pożyczki: 100% na inwestycje i max. 50% na obrót,
Zabezpieczanie pożyczki: Obligatoryjnie weksel in blanco PLUS :

 • 110% wartość pożyczki w przypadku zabezpieczania nieruchomością,
 • 130% wartości pożyczki w przypadku zabezpieczania innego niż nieruchomość.

Finansowanie udzielone w ramach: Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 23/1/2022/LFII, Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 24/2/2022/LFII, Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 25/3/2022/LFII , pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

NA CO?

Na wszystkie inwestycje niezbędne do rozwoju firmy w tym m.in.

na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego firm, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzanie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych
i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

W ramach Instrumentu Finansowego Mała Pożyczka Inwestycyjna Pośrednik Finansowy (ARR S.A. w Koninie) udziela Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie działalności i rozwoju kwalifikowanych przedsiębiorstw.

ZABEZPIECZENIA

 Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 110% wartości pożyczki)
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • gwarancje bankowe
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

UWAGA!
Dla firm działających powyżej 12 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł pod weksel własny in blanco

Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako wyłączne zabezpieczenie pożyczki może zostać zastosowany dla pożyczek do kwoty 100 tys. zł, tylko dla:

 • stałych klientów ARR mających pozytywną historię współpracy z ARR, i/lub
 • wybranych wolnych zawodów,

pod warunkiem pozytywnej oceny analizy ryzyka niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE zostały określone w regulaminie pożyczek (regulamin dostępny jest w dokumentach, do pobrania poniżej).

Regulamin udzielania pożyczek_Jeremie2 UO 236 , 237 i 181

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:

ETAP I

Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej wraz
z analizą finansową i raportami kredytowymi pobranymi
ze strony www.bik.pl.
Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: jeremie@arrkonin.org.pl bez żadnych dodatkowych załączników. Wniosek musi zostać wypełniony komputerowo i przesłany w wersji edytowalnej WORD (nie PDF). Złożony wniosek podlega ocenie formalnej. Złożenie elektronicznej wersji wniosku nie jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku.

ETAP II

Po pozytywnej ocenie formalnej elektronicznej wersji wniosku, konsultant wzywa Wnioskodawcę do złożenia pozostałych dokumentów w wersji papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z listą sprawdzającą wskazującą jakie dokumenty musi złożyć Wnioskodawca w celu skompletowania dokumentacji pożyczkowej.

Złożenie kompleksowej dokumentacji pożyczkowej zgodnej z listą sprawdzającą otrzymaną od konsultanta, jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku oraz rozpoczęciem procedury oceny dokumentacji pożyczkowej. Wnioskodawca na każdym etapie oceny wniosku oraz załączników może zostać poproszony o dodatkowe uzupełnienie i/lub dokumenty.

Papierową wersję wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Agencji, bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby:

Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Zakładowa 4
62 – 510 Konin

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

Niezbędną do przygotowania wniosku o Pożyczkę Jeremie2.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Aneta Czarczyńska

Kierownik Projektu

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 30

kom. 607-149-148

aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl

Justyna Konińska

Kierownik Projektu

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 26

kom. 601- 883- 521

justyna.koninska@arrkonin.org.pl

Joanna Stokowska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

tel. 63 245 30 95 wew. 35

kom. 605-747-836

joanna.stokowska@arrkonin.org.pl

Karolina Janiszewska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

tel. 63 245 30 95 wew. 35

kom. 601-057-784

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

tel. +48 63 245 30 95 fax +48 63 242 22 29

mail: arr@arrkonin.org.pl

Komunikat!

Z dniem 29.07.2021 r. oprócz przyjmowania Wniosków o pożyczkę Jeremie2 w zakresie wariantu A Wniosku o pożyczkę, czyli z przeznaczeniem pożyczki na cele inwestycyjne i/lub inwestycyjno- obrotowe, wznawiamy nabór wniosków o pożyczkę w ramach części B i C wniosku pożyczkowego, czyli z przeznaczeniem pożyczki na koszty bieżące i/lub kapitał obrotowy dające możliwość zachowania i/lub przywrócenia płynności finansowej w przypadku przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19.

KOMUNIKAT!

Informujemy, iż z dniem 04.05.2021 roku przyjmujemy Wnioski o pożyczkę Jeremie2 jedynie w zakresie wariantu A Wniosku o pożyczkę, czyli z przeznaczeniem pożyczki na cele inwestycyjne i/lub inwestycyjno- obrotowe.


Jednocześnie informujemy o wstrzymaniu naboru wniosków o pożyczkę Jeremie2 w ramach części B i C wniosku pożyczkowego, czyli z przeznaczeniem pożyczki na koszty bieżące i/lub kapitał obrotowy dające możliwość zachowania i/lub przywrócenia płynności finansowej w przypadku przedsiębiorstw
dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19.

Wznowienie naboru wniosków do Jeremie2

Z dniem 08.03.2021 ARR S.A. w Koninie wznowiła nabór wniosków do Jeremie2. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem projektu oraz etapami naboru wniosków, które uległy zmianie.

Wstrzymany nabór wniosków

Z dniem dzisiejszym ARR S.A. w Koninie wstrzymuje nabór wniosków o pożyczkę w ramach Projektu Jeremie2. Nabór zostanie wznowiony po uzyskaniu uaktualnionych Aneksów do Umów Operacyjnych zawartych pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (ARR S.A. w Koninie), a  Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), dających podstawę prawną do zawierania Umów Pożyczkowych.

KOMUNIKAT – zmiany w dokumentach JEREMIE !

W dniu 07.10.2020 roku zamieszczona została aktualizacja dokumentów w zakresie kwestionariusza osobowego poręczyciela, prosimy o stosowanie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentu.

Aktualizacja dokumentacji dot. wniosku.

Uwaga: w dniu 14.09.2020 r. został zmieniony Wniosek o pożyczkę w zakresie zabezpieczeń, prosimy o stosowanie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentu.

KOMUNIKAT!

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektu Jeremie2 zostanie uruchomiony na początku września br.! 

NABÓR WNIOSKÓW ZAWIESZONY!

Informujemy, że z dniem 15.06.2020r. nabór wniosków do Jeremie2 został zawieszony!

Nowy nabór, z nową dokumentacją, zostanie uruchomiony 1 lipca 2020r.

 

Skip to content