1,44 % NA START I NA ROZWÓJ

JEREMIE – NAJTAŃSZA POŻYCZKA W REGIONIE

Dowiedz się więcej

2% NA START 2% NA ROZWÓJ

JEREMIE – NAJTAŃSZA POŻYCZKA W REGIONIE

Dowiedz się więcej

KORZYŚCI

1,44 % w skali roku

(oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres spłaty pożyczki)

0% prowizji

i dodatkowych kosztów

6 m-cy karencji

w spłacie kapitału

12 m-cy

na rozliczenie pożyczki

100% na inwestycje i obrót

… …..

5 lat na spłatę pożyczki

na spłatę pożyczki


DLA KOGO?

Klient START-UP

osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

i/lub firmy działające do 24 m-cy

Klient STANDARD

firmy działające dłużej niż 24 m-ce

Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?
 • Każdy kto zamierza być lub już jest mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem – według Definicji MŚP,
 • Osoby/firmy które mają lub zamierzają zarejestrować siedzibę firmy w Wielkopolsce lub  prowadzić tam działalność gospodarczą,
 • Osoby/firmy, których cel projektu podlegający finansowaniu z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD według Lista wykluczeń JEREMIE_4,
 • Przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy zagrożonego – według Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Osoby/firmy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu udzielonej pomocy de minimis – według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r.,
 • Osoby/firmy, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą aplikować o środki z JEREMIE najwcześniej po upłynięciu 1 roku od uzyskania w/w wsparcia.

Ograniczenia!

Firmy transportowe nie mogą ubiegać się o pożyczkę na zakup środków transportu!


OFERTA

Min. kwota pożyczki: 10 tys. zł
Max. kwota pożyczki: 300 tys. zł
Wymagany wkład własny: min. 10% wartości całej inwestycji
Okres spłaty pożyczki: max. 60 miesięcy (5 lat)
Rodzaj pożyczki:  100% na inwestycje i obrót,
Zabezpieczanie pożyczki: Obligatoryjnie weksel in blanco PLUS :

 • 110% wartość pożyczki w przypadku zabezpieczania nieruchomością,
 • min. 130% wartości pożyczki w przypadku zabezpieczania innego niż nieruchomość.

OFERTA

Min. kwota pożyczki: 10 tys. zł
Max. kwota pożyczki: 250 tys. zł
Wymagany wkład własny: min. 10% wartości całej inwestycji
Okres spłaty pożyczki: max. 60 miesięcy (5 lat)
Rodzaj pożyczki: Min. 30% na inwestycje i max. 70% na obrót,
Zabezpieczanie pożyczki: Obligatoryjnie weksel in blanco PLUS :

 • 110% wartość pożyczki w przypadku zabezpieczania nieruchomością,
 • 130% wartości pożyczki w przypadku zabezpieczania innego niż nieruchomość.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″

NA CO?

Na wszystkie inwestycje niezbędne Twojej firmie do rozwoju…. 

 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,
 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju firmy.

Wyjątek stanowią projekty dotyczące:  

 • spłaty innych pożyczek i kredytów oraz spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
 • konsolidacji innych posiadanych zobowiązań finansowych,
 • zakupów nie mających charakteru gospodarczego (biznesowego),
 • przeznaczenia pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną,
 • zakupu środków transportu przez firmy transportowe.

CO MOŻE STANOWIĆ WKŁAD WŁASNY?

I

Gotówka i majątek,

który Pożyczkobiorca zamierza przeznaczyć na realizację projektu,

I

Poniesione i udokumentowane koszty

bezpośrednio związane z realizacją projektu na 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,

I

Majątek zaangażowany bezpośrednio w projekt.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ NIEZBĘDNĄ DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POŻYCZKĘ JEREMIE_4

AKTUALIZACJA

Pobierz

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA

 • Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:
  • Poręczenie wg prawa cywilnego, w tym również poręczenie funduszu poręczeniowego (do 30% wartości wnioskowanej pożyczki),
  • Hipoteka na nieruchomości (min. 110% wartości pożyczki),
  • Przelew wierzytelności,
  • Gwarancje bankowe,
  • Sądowy zastaw rejestrowy np. na środkach transportu drogowego, maszynach, urządzeniach (min. 130% wartości pożyczki),
  • Inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie.

UWAGA!

Dokumentację do projektu należy wypełniać tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE zostały określone w REGULAMINIE POŻYCZEK

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

NIEZBĘDNĄ DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POŻYCZKĘ JEREMIE_4

Pobierz

ZESPÓŁ JEREMIE_4

Patrycja Witkowska-Odrobina

Kierownik Projektu JEREMIE_4

pok. 311,

tel. 63 245 30 95 wew. 64,

kom. 691-503-937,

patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl

Anna Urbaniak

Konsultant w Projekcie JEREMIE_4

pok. 330,

tel. 63 245 30 95 wew. 58,

kom. 697-996-243

anna.urbaniak@arrkonin.org.pl


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

tel. +48 63 245 30 95 fax +48 63 242 22 29

mail: arr@arrkonin.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin